Offerte

English

English

brand logo

PROCES

Proces

Om rekening te houden met de wensen van (mogelijke) bezoekers, ondernemers, belanghebbende partijen en bewoners van Den Haag, zijn we in 2022 gestart met een participatietraject. Dit betekent dat we op bepaalde momenten in gesprek gaan met de bovengenoemde partijen of om input vragen. Op deze manier kunnen we de vernieuwde Pier beter laten aansluiten op de wensen van de omgeving.

Participatie fase 1

Vanaf zomer 2022 konden belanghebbenden meedenken en meepraten over de toekomst van De Pier. In samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction is op verschillende manieren onderzocht waaraan de vernieuwde Pier zou moeten voldoen. Er zijn interviews met bezoekers op de boulevard en De Pier afgenomen, er is een enquête gehouden en een representatieve steekproef van alle bewoners uit Den Haag. Diezelfde enquête is ook online uitgezet. Door adviesbureau Awareness zijn interviews en groepsgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, ondernemers en bewoners van Den Haag.

De eerste fase van de participatie werd afgesloten tijdens een informatiebijeenkomst met belanghebbende partijen op 22 februari’23. Hierbij werden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld. Ook gaf De Pier B.V. aan welke kernpunten zij ziet voor het verder bedenken en ontwikkelen van de noodzakelijke vernieuwing van de Pier.

De gemeente Den Haag publiceert in maart een uitgebreide commissiebrief aan de gemeenteraad over de opbrengst van de onderzoeken.

Participatie fase 2

Mede op basis van de ideeën en wensen uit deze eerste omvangrijke participatie zal De Pier B.V. ideeën en scenario’s gaan toetsen op haalbaarheid. Ook de gemeente gaat op basis hiervan onderzoeken wat de kaders en randvoorwaarden vanuit de gemeente zijn voor deze ontwikkeling. De gemeente werkt dit uit in een formeel planuitwerkingskader (PUK).

Het uitwerken van het planuitwerkingskader voor de herontwikkeling van De Pier zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. Ook aan het planuitwerkingskader is een participatieproces gekoppeld. Alle belanghebbenden kunnen dan blijvend hun inbreng geven. Hoe de participatie wordt georganiseerd in deze fase wordt uitgewerkt en gedeeld in mei 2023 middels een bijeenkomst.