Offerte

English

English

brand logo

De Pier B.V. presenteert opbrengsten participatie tijdens informatiebijeenkomst

De eerste fase van het participatietraject voor de ontwikkeling van de vernieuwde Pier is afgerond. Dit betrof een uitgebreid opinieonderzoek onder Hagenaars en alle betrokken belangengroepen binnen de gemeente Den Haag. Op 22 februari 2023 heeft De Pier B.V. de uitkomsten van het onderzoek gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst met belanghebbende partijen. De gemeente Den Haag publiceerde begin april een uitgebreide commissiebrief aan de gemeenteraad over de opbrengst van de onderzoeken.

Participatie

Vanaf zomer 2022 konden belanghebbenden en belangstellenden meedenken en meepraten over de toekomst van De Pier. In samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction is op verschillende manieren onderzocht waaraan de vernieuwde Pier zou moeten voldoen. Er zijn interviews met bezoekers op de boulevard en De Pier afgenomen, er is een enquête gehouden en een representatieve steekproef van alle bewoners uit Den Haag. Diezelfde enquête is ook online uitgezet. Door adviesbureau Awareness zijn interviews en groepsgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen en ondernemers en bewoners van Scheveningen. De rapporten van Motivaction en Awareness worden door de gemeente Den Haag bij de commissiebrief gevoegd en zijn daarmee ook openbaar.

Opbrengst

Tijdens de informatiebijeenkomst reageerde De Pier B.V. op de uitkomsten, door enkele conclusies te trekken uit alle reacties en inbreng vanuit de enquête en de participatie. Daarbij gaven ze ook aan welke kernpunten zij zien voor het verder bedenken en ontwikkelen van de noodzakelijke vernieuwing van de Pier. De volgende kernpunten zijn geformuleerd:

  • De vernieuwde Pier versterkt het huidige beeldmerk van Scheveningen en Den Haag als stad aan zee: De Pier is een icoon, het beeldmerk van Scheveningen en Den Haag als stad aan zee, en moet blijven. De kwaliteit moet flink omhoog om De Pier als icoon overeind te houden. Wij willen investeren, mits economisch haalbaar, en we gaan gezamenlijk opzoek naar de juiste balans.
  • De vernieuwde Pier is voor iedereen: De huidige Pier trekt veel mensen en wordt bezocht door een brede doelgroep. De huidige toegankelijkheid (gratis) wordt gewaardeerd door bezoekers, maar het aanbod moet meer gevarieerd worden. Uitwaaien blijft nummer 1 activiteit en in de verdere ontwikkeling. Er komt geen permanente bewoning in de verdere ontwikkeling.
  • De vernieuwde Pier is aanvullend op het functioneren van de badplaats Scheveningen: De Pier moet de huidige kusteconomie versterken en niet verstoren, dus aanbod toevoegen wat er nog niet is. Er worden kansen gezien voor de zakelijke markt (congres in combinatie met hotel). Het toevoegen van cultuur, educatieve functies en ruimte voor evenementen krijgen veel steun. Een uniek 24 uurs economie en het hele jaar rond; ’a place to stay’.
  • De vernieuwde Pier heeft het milieu centraal in het denken en handelen: Velen vinden dat de Pier zelf duurzamer zou kunnen worden en dat de Pier ook kan bijdragen aan de duurzaamheid voor de omgeving. Een duurzame bouw en programmering. Het programma en de attracties hebben altijd een duurzame en toekomstgerichte insteek. De Pier wordt de plek voor de toekomst, ook tijdens de bouw. Zowel in het water, het oppervlakte en in de lucht wordt de pier een ‘steppingstone’ voor de natuur.
  • De vernieuwde Pier blijft goed bereikbaar: De bereikbaarheid moet goed geregeld worden, zodat er niet meer overlast voor de omgeving ontstaat bij toename van bezoekersstroom. We spreiden bezoekers en minimaliseren de peakdrukte op het wegennet van Scheveningen door een divers programma, verschillende in verblijfsduren en elektrisch vervoer vanaf hubs. Verkeer wordt buiten Scheveningen opgevangen bij transfer hubs.
  • We maken passende toevoegingen aan een iconisch geheel: ‘Een uitbreiding van de Pier moet het uitzicht vanaf de boulevard zo min mogelijk belemmeren. Zichtlijnen zoals nu (breedte en hoogte) moeten liefst in stand blijven en niet ruimer worden.’ De huidige architectonische dragers zijn leidend in het nieuwe ontwerp. Het gedachtegoed van de huidige pier nemen we mee naar de toekomst. Vanwege de "economische haalbaarheid" moet er wel meer programma bijkomen.

Vervolgstappen

De opbrengst van de participatie levert onderwerpen waarmee de eigenaar van De Pier verder aan de slag kan gaan. Mede op basis van de ideeën en wensen uit deze eerste omvangrijke participatie zal De Pier B.V. ideeën en scenario’s toetsen op haalbaarheid. Ook de gemeente zal op basis hiervan ambtelijk en bestuurlijk formuleren wat de kaders en randvoorwaarden vanuit de gemeente zijn voor deze ontwikkeling. De gemeente werkt dit uit in een formeel planuitwerkingskader (PUK).

Het uitwerken van het planuitwerkingskader voor de herontwikkeling van De Pier zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. De verwachting is dat medio 2024 het kader voor De Pier kan worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Ook aan het planuitwerkingskader is een participatieproces gekoppeld. Alle belanghebbenden kunnen dan blijvend hun inbreng geven. Hoe de participatie wordt georganiseerd in deze fase wordt uitgewerkt en gedeeld in mei 2023 middels een bijeenkomst.

Blijf op de hoogte

Om iedereen te informeren over de ontwikkelingen rondom de vernieuwde Pier zorgt De Pier B.V. naast communicatie met de al betrokken partijen ook voor informatie voor het algemeen publiek in de gemeente. Er wordt onder andere een nieuwsbrief verstuurd om deze groep op de hoogte te houden van de mogelijkheden tot participatie, vorderingen en de uitlijning van het vervolgproces.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier. Wil je geen enkele update missen? Volg ons dan op Facebook of Instagram.